Hjem - Lions Jernløse

Menu

Nyhed

Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år senest den 25. april  efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
  Stk. 2. Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Præsidentens beretning.
4. Kassereren forelægger til godkendelse en oversigt over regnskaberne for klubbens administration og for aktiviteterne for klubåret samt budget for administrationen i det kommende klubår.
5. Forslag til kontingent og eventuel tiltrædelsesafgift for det kommende klubår.
6. Valg af præsident.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.
  Stk. 3. Ethvert medlem kan kræve punkter optaget på dagsordenen ved skriftlig meddelelse til præsidenten inden 1. marts.
  Stk. 4. Der kan ikke træffe beslutning om forhold, som ikke er optaget på dagsordenen. De kan dog drøftes i det omfang, dirigenten tillader.
  Stk. 5. Valgene af præsident og øvrige bestyrelsesmedlemmer sker for det efterfølgende klubår, der løber fra 1. april til 31. marts.
  Stk. 6. Alle valg skal på begæring af blot ét medlem ske skriftligt.
  Stk. 7. Intet medlem kan nægte at modtage generalforsamlingens valg.
  Stk. 8. Skriftlige fuldmagter underskrevet af fuldmagtsgiver skal afleveres til dirigenten straks efter valget af dirigent.
  Stk. 9. Referat fra generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 30 dage efter dens afholdelse.

Følg Lions